We're sorry but your browser is not supported by Marsh.com

For the best experience, please upgrade to a supported browser:

X

ANALYSE OG PUBLIKATIONER

OMLÆGNING AF PRODUKTION TIL VÆRNEMIDLER – COVID-19

 


I den seneste tid er flere virksomheder begyndt at omlægge deres produktion til at producere værnemidler. En omlægning af produktion kan være en vigtig bistand til sundhedssektoren og kampen mod COVID-19, men vil ofte også medføre væsentlige ændringer i virksomhedens risikoprofil. Det kan derfor også have konsekvenser for virksomhedens forsikringsprogrammer. 

I det følgende vil vi gennemgå betydningen for dækningen på følgende forsikringsområder

  • Erhvervs-og Produktansvarsforsikring:
  • Bygnings-, løsøre og driftstabsforsikring
  • Transportforsikring: 

Erhvervs-og Produktansvarsforsikring

Vi ser i disse dage, at flere danske virksomheder påtager sig et samfundsansvar og begynder, at omlægge dele af den eksisterende produktion så de kan hjælpe med at producere produkter såsom handsker, kitler, mundvisir, isolationsdragter, mundbind og håndsprit. Andre virksomheder påtager sig at udføre laboratorie tests for COVID-19. En sådan omlægning af produktionen og/eller udvidelse af de services, der almindeligvis ydes kan have betydning for dækningen under en virksomheds Erhvervs-og Produktansvarsforsikring.

Erhvervs- og Produktansvarsforsikringen dækker risiko for skade tilføjet personer eller ting under udførelse af den aktivitet, der er beskrevet i policen. Medfører en omlægning af produktionen eller en udvidelse af services en ændring i virksomhedens normale aktiviteter, skal denne aktivitet oplyses til og accepteres af Erhvervs- og Produktansvarsforsikringsselskabet, førend aktiviteten er dækket under forsikringen. Sker dette ikke, risikere man at stå uden forsikringsdækning for krav som følge af denne aktivitet. 

Har man omlagt sin produktion eller tilbyder nye services som f.eks. tests i forbindelse med COVID-19, anbefaler Marsh, at man kontakter sin forsikringsmægler for en vurdering af, om den igangsatte aktivitet falder inden for den eksisterende risikobeskrivelse under Erhvervs- og Produktansvarsforsikringen.

Bygnings-, løsøre og driftstabsforsikring

En omlægning af produktionen behøver ikke nødvendigvis at være et problem, men i nogle tilfælde vil der være behov for at informere sit forsikringsselskab om ændringen og i enkelte tilfælde ligefrem opnå deres accept heraf, for at sikre at der fortsat er fuld dækning under policen.

Hvis I ændrer på virksomhedens normale aktiviteter, bedes I således altid informere jeres forsikringsmægler, så vi i fællesskab kan vurdere, om der er tale om en ændring, der bør rapporteres til forsikringsselskabet.

Kontakt derfor venligst din forsikringsmægler eller rådgiver for at få en uddybende dialog med fokus på aktivitetsbeskrivelsen for din virksomhed og evt. klausuler/betingelser i policen.

Transportforsikring

Flere danske virksomheder begynder at omlægge deres produktion, så de kan hjælpe med at producere for eksempel håndsprit, masker, visirer, tests mv.

Transportforsikringen dækker typisk risikoen for fysiske skader,

1. der er opstået i det almindelige transportforløb,

2. som virksomheden har risikoen for i henhold til aftalen med leverandør eller kunde, og

3. hvor der transporteres varer inden for virksomhedens normale aktivitet.

Hvis man som virksomhed sædvanligvis ikke får transporteret produkter som håndsprit, masker og test, og det derfor ikke er en del af virksomhedens normale aktiviteter, skal omlægningen oplyses til og accepteres af forsikringsselskabet, før risikoen meddækkes og der sikres fortsat dækning på policen.

Hvis I ændrer på virksomhedens normale aktiviteter, bedes I således altid informere Marsh, så vi sammen kan vurdere, om der er tale om en ændring, der bør rapporteres til forsikringsselskabet for at sikre kontinuerlig dækning.

Hvis du har spørgsmål til din dækning eller ønsker en snak om jeres forsikringsprogram, kan du altid kontakte din Marsh konktaktperson eller kontakte os i højre side .